مهندسی معکوس

مهندسی معکوس

یکی از خدمات مهم شرکت پویا صنعت کامبادن، تولید یا ساخت یک قطعه، دستگاه یا محصول از روی نمونه مشابه است. برای اینکار نمونه اصلی تحت آنالیز های موادی و ابعادی قرار می گیرد و سپس به کمک نرم افزار های طراحی، نقشه ساخت آن تهیه می شود. سپس فرآیند ماشینکاری، مونتاژ و کنترل کیفیت با دقت و حساسیت بالا صورت می پذیرد.