سوئیچ ضربه

سوئیچ ضربه

سوئیچ های ضربه اغلب در تجهیزاتی یافت می شوند که باید در هنگام ضربه فعال شوند. این سوئیچ ها با احساس ضربه یا نیروی ناگهانی کار می کنند بطوریکه پس از وارد شدن ضربه سوئیچ یک کنتاکت را می بندد. یک مثال رایج در این مورد، استفاده از این سوئیچ ها در ایربگ خودروها است. این سنسورها که پس از تشخیص ضربه از جلو واحد کنترلی کیسه هوا را راه اندازی می کنند، به عنوان سنسور تصادف نیز شناخته می شوند.

سوپیچ ضربه