لباس شیلد الکترومغناطیسی

لباس های محافظتی الکترومغناطیسی وظیفه محافظت در برابر آسیب های احتمالی تشعشات ناشی از امواج مغناطیسی را دارا می باشد.

لباس شیلد الکترومغناطیسی