آشکار ساز مادون قرمز

آشکار ساز مادون قرمز

امواج فروسرخ به قسمتی از طیف امواج گفته می شود که به وسیله چشم انسان قابل روئیت نیستند اما به وسیله حسگرهای فروسرخ قابل شناسایی هستند. با توجه به قابلیت عبور طول موج های فروسرخ از جو، شناسایی و رهگیری اهدافی که طول موج فروسرخ منتشر می کنند توسط آشکارسازهای فروسرخ امکان پذیر می باشد. آشکارساز حساس به پرتوهای فروسرخ امکان تبدیل پرتو فروسرخ دریافتی به سیگنال الکتریکی را فراهم می سازد. آشکارسازها در 2 دسته uncooled و cooled دسته بندی می شوند.
آشکارسازهای uncooled  ، دسته ای از حسگرها هستند که در دمای محیط کار می کنند. همچنین استفاده از این آشکارسازها در دمایی نزدیک به دمای محیط به کمک برخی المان های کنترل دمای کوچک امکان پذیر می باشد. حسگرهای فروسرخ uncooled را می توان در دمای فعالیت مشخصی پایدار نمود تا نویز تصویر کاهش یابد. این آشکارسازها برای خنک سازی نیاز به کولرهای برودتیِ پر مصرف و گران ندارند. این عدم نیاز به خنک کننده موجب کوچک شدن و کم هزینه شدن آشکارساز می شود. اما در عین حال، رزولوشن و کیفیت خروجی این آشکارسازها نسبت به آشکارسازهای فروسرخ Cooled کم تر می باشد.

در آشکارسازهای Cooled ، سنسور نیمه هادی برای فعالیت خود نیاز به خنک سازی دارد. لذا برای دستیابی به این هدف  با توجه به سنسور نیمه هادی از انواع ساختارهای مختلف کولر همچون استرلینگ ، ژول تامسون، اسپیلت و کولرهای 4k  استفاده میگردد که به تکنولوژی آشکارگر بستگی دارد. جدیدترین آشکارگرهای از نوع cooled در دمای ۶0 تا 100کلوین کار می کند که وابسته به درجه عملکرد و نوع آنها دارد.

آشکار ساز مادون قرمز